އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

އަމިއްލަ ނަފްސާއި އެހެންމީހުންގެ ނަފްސުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން : 4 ވަނަބައި

އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ބުޚާރީ އާއި މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. "لاَيُؤمِنُ أَحَدَكُم حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفسِهِ" މާނައީ:''އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލިބުމަށް އެދޭ ހުރިހާ ރަނގަޅުކަމެއް އޭނާގެ އަޚާއަށްވެސް ލިބުމަށް ނޭދޭހާ ހިނދަކު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ އެކަކުވެސް އީމާންކަން ފުރިހަމަވީ ކަމުގައި ނުވެއެވެ.'' ސަލާމަތާއި އަމާންކަމުގެ މި ދީނުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް ގެއްލުންދިނުމެއް ނުވާކަން ރަޙުމަތުގެ ނަބިއްޔާގެ މި ބަސްފުޅުން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގިގެންދެއެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެދެންޖެހެނީ ރަނގަޅަށް ކަންތައްވުމަށެވެ. ދެރައެއް ލިބުމަށް އެދޭނަމަ އީމާންކަން ފުރިހަމަ ނުވާކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު z އެވަނީ ބަޔާން ކޮށްދެއްވާފައެވެ. އެހެން މީހުންގެ ނަފުސުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ މުހިންމު ޒިންމާއެކެވެ. އެގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް އެބަހުއްޓެވެ.

3 years ago