ޑޮކްޓާރ ފާތިމަތު އޫޝާ އަަށް މަރުހަބާ

ދ. ކުޑަހުވަދޫ، ނާރެސް ޑޮކްޓާރ ފާތިމަތު އޫޝާ ޗައިނާގެ ޑަލިއަން މެޑިކަލް ތުނިވާސިޓީ އިން އެމްބީބީއެސް ހާސިލް ކުރުން.

1 month ago