އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ކުޑަހުވަދޫގައި ހުރެގެން އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު!

1 year ago

އަފްރާހް އަބްދުއްރަޝީދު

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް(އައިޔޫއެމް) އިން ގިނަ ކޯސްތަކެއް މިއަހަރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.


އައިޔޫއެމްއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ސެމިސްޓާގައި އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ކުޑަހުވަދޫ އައުޓްރީޗް ސެންޓަރުގައި ގިނަ ކޯސްތަކެއް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.


އެގޮތުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަތަކީ:

މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ސައިންސް އޮފް ޙަދީޘް

މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް

މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް

މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް، ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިޓްރޭޝަން

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް

މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑިޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރިޢާ ޕޮލިސީ

މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް

މާސްޓަރ އާރޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލެންގުއޭޖަސް)

މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ

މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ - ޤުރްއާން

މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ – އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަން

މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލިންގުއިސްޓިކްސް

ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ

ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް

ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް

ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް

ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން

ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ)

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން

ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް

ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް

ބެޗްލަރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް

ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް

ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން

ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް

ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް

ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް

ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް

އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޯ އިމާމްޝިޕް

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން

ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް

ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް

ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން

ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނެރަލް ޕާރޕަސް

ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް

ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް 1


އައިޔޫއެމްއިން ބުނީ މި ކޯސްތަކަށް ވަންނަން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ވަނުމަށް އެދޭފޯމު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު، ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މިމަހުފެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އެޔުނިވާސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އީ-މެއިލް ކުރާނަމަ، [email protected] އަށް މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. އޮންލައިންކޮށް ފޯމު ހުށަހަޅާނަމަ، ގޫގުލް ފޯމު ލިންކު (http://ium.to/app) މެދުވެރިކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.


މި ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަސިޓީގެ ރިސެޕްޝަނުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.ium.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3022120 އަދި 7923247 ނަންބަރާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު