އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

2 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

2 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

2 years ago

ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ވަޒީރުން ހުވާ ކުރައްވައިފި

1 year ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ވަޒީރުން ހުވަކުރައްވައިފިއެވެ. ހުވާލައިދެއްވީ ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރެވެ.


އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ވަޒީރުންގެ ލިސްޓު:

· މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރެން އެފެއާޒް: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

· މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް: މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ

· މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާރޒް: ޝައިޚް އިމްރަން އަބްދުﷲ

· މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް: އިބްރާހިމް އަމީރު

· މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ: މުޙައްމަދު އަސްލަމް

· މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން: ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން

· މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު: އަބްދުﷲ އަމީން

· މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ: މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމީލް

· މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން: ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ

· މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް: އައިޝަތު ނަހުލާ

· މިނިސްޓަރ އޮފް ހެރިޓޭޖް: ޔުމްނާ މައުމޫން

· މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް: އަލީ ވަހީދު

· މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް: ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

· މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސެސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރ: ޒަހާ ވަހީދު

· މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް: ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު

· މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް: އައިމިނަތު އާތިފާ

· މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް: އަހުމަދު މަހުލޫފް

· މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑާރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސާވިސް: ޝިދާތާ ޝަރީފް

· މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް: ޑރ. ޙުސެއިން ރަޝިދު ހަސަން

ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓް ވަޒީރުންގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ކަމުގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރެއްވީ އިބްރާހިމް ރިފްއަތު އެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ކަމުގެ މަގާމަށް: އަލީ ޒާހިރު

ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ ކަމުގެ މަގާމަށް: (ތްރީއޭ) އަލީ ޝިޔާމް.

· ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ: އަހުމަދު ހަސަން ދީދީ

· ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ: އައިމިނަތު ޝައުނާ

· ލީގަލް ކައުންސިލިން ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް: އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް

· ކޯޕޮރޭޓް ސެކްރެޓަރީ: ހަސަން އާމިރު

· ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ: ހަސަން އިސްމާއިލް

· ފޮރިން ރިލޭޝަންސް: ސޮބްރާ ނޫރައްދީން

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު