އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުން – ބަލިމަޑުކަމަށް ދެވޭ ފެހި ސިގްނަލެއް

6 years ago

ކުޑަހުވަދޫ އޮންލައިން

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކަށް ޖެހިލަމާ ހިންގާށެވެ. އޭރު އާއްމު ރޯގާއެއް ފެތުރެނީ އަހަރު މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ރޯގާ އެއް ނުވަތަ ހުމެއް ވިޔަސް އަވަހަށް ރަގަޅުވެ އާއްމު ހާލަތަށް ބަދަލުވާލެއް އަވަހެވެ.


އެއީ އެދުވަހުގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއަދުގެ ހާލަތު ތަފާތެވެ. މިއަދު އަބަދުވެސް އުޅެންޖެހެނީ ކޮންމެވެސް ރޯގާއެއް އާއްމުވެ ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެން ސަލާމަތް ނުވެވިގެންނެވެ. އަހަރު ފެށެނީ ވެސް ރޯގާ އަކާ އެކު އެވެ. ކޮންމެ ސްކޫލް ބަންދަކަށް ފަހު ހުޅުވޭއިރުވެސް ރޯގާ އެވެ. އަހަރު ނިމެނީވެސް ރޯގާއެއްގެ ވޭނުގެ އެވެ.


ރޯގާއެއް ފެތުރެން ފެށުމުން ކަމާ ގުޅޭ މުވައްސަސާތަކުން އަބަދުވެސް ބުނާއެއް ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ އާއްމު ސާފު ތާހިރުކަމުގެ ވާާހަކަ އެެވެ. ބަލިތައް ޖެހެނީ ސާފުތާހިރުކަން ކުޑަވުމުން ކަމަށް ބުނެ، ސާފު ތާހިރުކަން އިތުރުކުރުމަށް އެފަރާތަކުން ލަފާދެ އެވެ. ރަގަޅު ކަމެއްވެސް މެ އެވެ. އެކަމަކު އުފެދޭ ސުވާލަކީ ރަށުތެރޭގެ ސާފު ތާހިރުކަމަކީ ހަމައެކަނި ރައްޔިތު މީހާއަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއްތޯ އެވެ.


ކުޑަހުވަދޫ ކުނިކޮއްޓަށް ނަޒަރު ހިންގާލާށެވެ. ނެޕީއާއި ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނިތައް އެހުންނަނީ ހާމައަށް އުކާލާފަ އެވެ. އެތަކެތި ކުނިވެ ފުޅައަޅައި އެއިން މެހި އުފެދި ވީރާނާވެ ދަނީ ހާމައަށެވެ. ބައެއް ވައްތަރުގެ ކުނިވާ އެއްޗެހި ކާޅު ތުނބުލައިގެން ގޭގޭ ފުރާޅަށް ގެންގޮސް ވެސް ވީރާނާވެ އެވެ. ހަމަ ހާމައަށެވެ. މިއީ ހަމަ އެކަނި ކުޑަހުވަދޫގެ ކުނިކޮށީގެ ހާލަތެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ވެސް ހާލެވެ.


ބަލިތައް ނުވަތަ ރޯގާތައް އާއްމުވެ ފެތުރުމަށް މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމެއް ނެތުމެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ކޮންމެ އަހަރަކު ތަފާތުއެތައް ރޯގާއެއް ފެތުރި ސީރިއަސް ހާލަތައް ގޮސް ބައެއް ފަހަރު މަރާވެސް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެބަހުއްޓެވެ.


މިފަދަ ކަންތައްތަކާ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސަތަކާއި ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް އެކައްޗެށް ބުނެ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ނިޒާމުތަކެއް ގާއިމްކުރަންޖެހެ އެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު