އެންމެ ފަހުގެ

ކޮލަމް

ދުނިޔެ

ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 2.7 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

6 years ago

ނަފްސާނީ ގޮތުން ބަލިކަށި މީހަކު ކައުބާގައި އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

މައްކާގައި ހުންނަ އެންމެ މާތް ބިން ކަމުގައިވާ ކައުބަތުﷲ ގެފުޅު (ހަރަމްފުޅު) ހުންނަ ސަރަޙައްދުގައި އަނެއްކާވެސް މީހަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

6 years ago

ޖަޕާނަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަޕާނުގެ އޮސާކާއަށް މިއަދު ހެނދުނު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެ ތިން މީހަކު މަރުވެ 200 މީހުންނަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

6 years ago

މަރިޔަމް ދިޔޭ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ބޭނުން ވެފައި

6 years ago

ހޫދު ހަސަން

ދ.ކުޑަހުވަދޫ، ރަވެރިން، މަރިޔަމް ދިޔޭ އަކީ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލް ވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެހާ ފަރާތް ތަކުގެ އެހީ ތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހެކެވެ. މާތް ﷲ ގެ ހެޔޮ ރަޙްމަތް ފުޅާއެކު ދިޔޭއަށް ކިޑްނީ ޑޯނާރއެށް ލިބިފައި ވީ ނަމަވެސް ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ތަނަވަސް ކަމެއްނެތެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުން ވެފައިވާ ދިޔޭ އަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެއްވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.(ބީ އެމް އެލް އެކައުންޓް: 7730000012480

އިބްރާހިމް އަޝްރަފް) (ފޯން: 7325928)

މިފަދަ ކަން ކަމުގައި ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ލިބެމުންދާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު