އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް ކޯހުގެ 29 ވަނަ ބުރު ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ފަށައިފި

9 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

އިންޓިޓިއުޓް ފޯރ ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓް ސްޓަޑީޒް (އައިލްސް) ގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ކްރައިމް އެންޑް ސޯޝިއަލް ސައިންސެސްގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް ކޯހުގެ 29 ވަނަ ބުރު ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ފަށައިފިއެވެ.


މެއި 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 20 ހަފްތާގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް ކޯހުގައި 35 ފުލުހަކު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ


މި ކޯހުގައި ކްރައިމް އެންޑް ކްރިމިނަލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމްއާއި ޕޮލިސް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް (ޕިމްސް) އާއި ލޯ އެންޑް ލެޖިސްލޭޝަން އާއި ކްރައިމް ސީން މެނޭޖްމަންޓް ކޭސް ސްޓަޑީސް އާއި އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް އިންޓަވިއުއިންގ އާއި ޓައިޕްސް އޮފް ކްރައިމްސް އާއި ރިސަރޗް ކޭސް ސްޓަޑީސް އެންޑް ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ އިތުރުން ޕިޒިކަލް ޓްރެއިންގް ފަދަ މޮޑިއުލްތައް ކިޔަވައިދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެއިތުރުން މި ކޯހުގައި ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޘާމްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންގެ ލެކްޗަރތަކެއްވެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު