ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބް 2017 – ކުޑަހުވަދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

9 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބު 2017 ކުޑަހުވަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަށް އެމް.ޑީ.ޕީ ހަތަރު ކެނޑިޑޭޓަކާއި އެމް.ޑީ.އޭ އެން ކެނޑިޑޭޓެން ނަގައިފި


06 މެއި 2017 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، ކުޑަހުވަދޫ ރަށުކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ވެފައިވަނީ؛

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް (އެމްޑީޕީ) 876

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު (އެމްޑީޕީ) 867

އަޙްމަދު ޝާމް (އެމްޑީޕީ) 852

ޢަލީ ސަޢުދު (އެމްޑީޕީ) 800

އަޙްމަދު ޝާއިނު (އެމްޑީއާ) 762


މި ނަތީޖާއާއިއެކު، ކުޑަހުވަދޫ ރަށުކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ މިވަނީ އެމް.ޑީ.ޕީ ނަގައިފައި، އަދި އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވާދަކުރި އެން ކެނޑިޑޭޓެން ވަނީ ހޯދާފައެވެ.


އިންތިހާބުގައި ކުޑަހުވަދޫ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް 44 ފޮށްޓަކަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވެއެވެ. ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ 2040 މީހުންގެ ތެރެއިން ވޯޓްލައިފައި ވާނީ 1742 (%85.39 އިންސައްތަ) މީހުންނެވެ. 

ޖުމްލަ 8474 ވޯޓްގެ ތެރެއިން ބާތިލް 149 އާއި 548ނުދޭ ވޯޓް އާއި7777 ސައްހަ

 ވޯޓް ކަމުގައި ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކައެވެ.


ތިރީގައި މިވަނީ ކުޑަހުވަދޫ ރަށު ކައުންސިލް ގެ ވަގުތީ ނަތީޖާގެ ތަފްސީލެވެ.

މުޙައްމަދު ސަވާދު ޖަޢުފަރު (ޕީޕީއެމް) 716

އަޙްމަދު ޝާއިނު (އެމްޑީއާ) 762

އަޙްމަދު ވިސާމް (އަމިއްލަ) 683

ޢަލީ ސަޢުދު (އެމްޑީޕީ) 800

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު (އެމްޑީޕީ) 867

ޢާއިޝަތު ޝިފާނާ (ޕީޕީއެމް) 686

ޝުޢައިބު ޢަބްދުއްލަޠީފް (އެމްޑީއާ) 694

މުޙައްމަދު ޙުސައިން (އަމިއްލަ) 99

އަޙްމަދު ޝާމް (އެމްޑީޕީ) 852

އަޙްމަދު މަޢުރޫފް (އެމްޑީޕީ) 876

އިބްރާހީމް ފިކުރީ (އެމްޑީއާ) 742


ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު