ދ އެއާޕޯޓް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު

9 months ago

އާދަމް ޙަނީފް

ދ އެއާޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދާގޮތް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު އާންމު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވައިލައިފި އެވެ.

ތާވަލް ކުރެވިގެން އެއާޕޯޓް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސްކޫލު ކުދިންނާއި ޓީޗަރުން އަދި އާންމު އެކި އުމުރު ފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފިއި ވެއެވެ.

11 މެއި ވާ ބުރާސްފައި ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 އުން 21:30 އަށް އާންމު ފަރާތްތަކަން

12 މެއި ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 އުން 18:00 އަށް ސްކޫލް ކުދިންނަށް

12 މެއި ވާ ހުކުރު ދުވަހު ރޭ 20:30 އުން 21:30 އަށް ޓީޗަރުން ނަށް

13 މެ ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 09:00 އުން 12:00 އަށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް

މަސައްކަތުގެ ބޮނޑު ބައެއް ނިންމާފައިވާ ކުޑަހުވަދޫ އެއާޕޯޓް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

އެއާޕޯޓ މުއަށްޒަފުންގެ އިހުސާސް

އަދިވެސް މުސާރަ ނުދޭ... ހުރިހާ ސްޓާފުން ބަނޑަށް ޖެހެނީ... ކޮންމެ ރެޔަކާއި ދުވާލު މަސަށްކަތް... މެންދުރުގެ އެންމެ އަވިގަދަ ގަޑީގަވެސް މަސަށްކަތު ނިކުންނަން މަޖުބޫރު... މި ކަމާ އަޑުއުފުލާނެ ބަޔަކު ހަމަ ނެތީތަ މި ކުޑަހުވަދޫގަ.....

9 months ago