ޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސް ތަކެއް ކުރިޔަށް ދަނީ

ހިތްތަކަށް ބިރުވެރިކަން ގެނެސްދޭ ޤިޔާމަތްދުވަހުގެ ނަމުގައި އައްޝައިޚް އަލީ ޒައިދުގެ ދަރުސްތަކެއް ދ ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

3 months ago